[4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone

[4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone