1-(1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl)-4-methoxybenzene

1-(1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl)-4-methoxybenzene