2-(ethoxycarbonylamino)ethyl ethyl carbonate

2-(ethoxycarbonylamino)ethyl ethyl carbonate