1-chloro-4-(1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl)benzene

1-chloro-4-(1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl)benzene