2-chloro-5-{[(2-phenoxyethyl)amino]sulfonyl}benzoic acid

2-chloro-5-{[(2-phenoxyethyl)amino]sulfonyl}benzoic acid