1-[2-(5-Phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl)-acetyl]-piperidine-4-carboxylic acid

1-[2-(5-Phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl)-acetyl]-piperidine-4-carboxylic acid