1,3,5-Trinitro-2-(4-nitrophenoxy)benzene

1,3,5-Trinitro-2-(4-nitrophenoxy)benzene