4-{[2-(formylamino)phenyl]sulfanyl}-3-nitrobenzoic acid

4-{[2-(formylamino)phenyl]sulfanyl}-3-nitrobenzoic acid