Methyl 6-O-tritylhexopyranoside

Methyl 6-O-tritylhexopyranoside