Methyl 1,3,4,5,7-penta-O-acetylhept-2-ulopyranoside

Methyl 1,3,4,5,7-penta-O-acetylhept-2-ulopyranoside