Methyl 6-deoxyhexopyranoside

Methyl 6-deoxyhexopyranoside