6-chloro-n4-(3-methylphenyl)pyrimidine-2,4-diamine

6-chloro-n4-(3-methylphenyl)pyrimidine-2,4-diamine