1,2-Benzenediamine, N-(5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)-

1,2-Benzenediamine, N-(5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)-