2-Hexyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolane

2-Hexyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolane