2-Propanone, 1-(4-hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)

2-Propanone, 1-(4-hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)