N-(2-Methoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

N-(2-Methoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide