2-chloro-N-{2-[(2-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl}-N-propylacetamide

2-chloro-N-{2-[(2-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl}-N-propylacetamide