5-Methyl-5-nitro-2-(3-nitrophenyl)-1,3-dioxane

5-Methyl-5-nitro-2-(3-nitrophenyl)-1,3-dioxane