(4-phenylmethoxyphenyl) benzoate

(4-phenylmethoxyphenyl) benzoate