1,4-bis(methylsulfonylsulfanyl)butane

1,4-bis(methylsulfonylsulfanyl)butane