Methyl 2,3,4,6-tetra-O-benzoylhexopyranoside

Methyl 2,3,4,6-tetra-O-benzoylhexopyranoside