4,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane

4,5-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane