[2-(chloromethyl)-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-3(4H)-yl]acetonitrile

[2-(chloromethyl)-4-oxo-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-3(4H)-yl]acetonitrile