(4-phenylmethoxyphenyl) butanoate

(4-phenylmethoxyphenyl) butanoate