1-{[(4-bromophenyl)amino]methyl}-2-naphthol

1-{[(4-bromophenyl)amino]methyl}-2-naphthol