4-(1-ethoxyethyl)-2-methoxyphenol

4-(1-ethoxyethyl)-2-methoxyphenol