2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)phenol

2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)phenol