11beta,12beta-Epoxyprogesterone

11beta,12beta-Epoxyprogesterone