1-(4-hydroxy-3-{[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]methyl}phenyl)ethanone

1-(4-hydroxy-3-{[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio]methyl}phenyl)ethanone