(2S)-2-[(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]-3-methylbutanoic acid

(2S)-2-[(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]-3-methylbutanoic acid