2-Isopropyl-4-phenyl-1,3-dioxolane

2-Isopropyl-4-phenyl-1,3-dioxolane