2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-methyl-1,3-dioxolane

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-methyl-1,3-dioxolane