3-(2-Dimethylamino-ethylsulfamoyl)-4-methoxy-benzoic acid

3-(2-Dimethylamino-ethylsulfamoyl)-4-methoxy-benzoic acid