4-{2-[5-(3,4,5-Trimethoxy-phenyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl]-acetylamino}-benzoic acid

4-{2-[5-(3,4,5-Trimethoxy-phenyl)-[1,3,4]oxadiazol-2-ylsulfanyl]-acetylamino}-benzoic acid