2,3,4-Tri-O-benzoylpentopyranosyl fluoride

2,3,4-Tri-O-benzoylpentopyranosyl fluoride