1-[(2,5-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazine

1-[(2,5-dimethylphenyl)sulfonyl]piperazine