4-(2-Chloro-phenyl)-5-[3-(morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol

4-(2-Chloro-phenyl)-5-[3-(morpholine-4-sulfonyl)-phenyl]-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol