1-naphthyl(diphenyl)methanol

1-naphthyl(diphenyl)methanol