2-(5-formyl-2-methoxyphenoxy)acetonitrile

2-(5-formyl-2-methoxyphenoxy)acetonitrile