2-(4-Chloro-benzenesulfonyl)-1-phenyl-ethanone

2-(4-Chloro-benzenesulfonyl)-1-phenyl-ethanone