N-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzamide

N-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzamide