1-(4-Methoxyphenyl)-5-phenyl-1,3,5-pentanetrione

1-(4-Methoxyphenyl)-5-phenyl-1,3,5-pentanetrione