(2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium

(2-Carboxyethyl)dimethylsulfonium