Sodium 3,5-dibromo-4-hydroxyphenylcyanide

Sodium 3,5-dibromo-4-hydroxyphenylcyanide