4-Methyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxolane

4-Methyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxolane