1-(2-Hydroxyethyl)-N-(4-methylphenyl)-hydrazinecarbothioamide

1-(2-Hydroxyethyl)-N-(4-methylphenyl)-hydrazinecarbothioamide