2,2,3,3,5,6,6-HEPTAMETHYLHEPTANE

2,2,3,3,5,6,6-HEPTAMETHYLHEPTANE