5-[(Dimethylamino)methyl]-2-hydroxybenzoic acid

5-[(Dimethylamino)methyl]-2-hydroxybenzoic acid