3,5,6-Tri-O-benzoyl-1,2-O-(1-methylethylidene)hexofuranose

3,5,6-Tri-O-benzoyl-1,2-O-(1-methylethylidene)hexofuranose