4-(1H-Benzoimidazol-2-ylsulfanylmethyl)-benzoic acid hydrazide

4-(1H-Benzoimidazol-2-ylsulfanylmethyl)-benzoic acid hydrazide